STOWARZYSZENIE

Finansowanie

02 marzec 2018

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana z dobrowolnych wpłat na rzecz Towarzystwa PIANO oraz opłat związanych z organizowaniem konkursów, kursów czy wydarzeń artystycznych.

Liczmy także na to, że praca Towarzystwa PIANO na rzecz społeczności lokalnej w minionych latach, została dostrzeżona i możemy liczyć, posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego, na przekierowanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. Pozwoliłoby to rozszerzyć zakres działalności na rzecz społeczności lokalnej upowszechniając edukację muzyczną i rozwijając dzieci będące pod nasza opieką.

Władze

02 marzec 2018

Zarząd:

 • Michał Zawisza – Prezes Zarządu
 • Jerzy Zamuszko – Wiceprezes Zarządu
 • Józef Typiak – Wiceprezes Zarządu (Skarbnik)
 • Sławomir Stopczyk – Członek Zarządu
 • Krzysztof Kociszewski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Kornel Kunicki
 • Sylwia Wach-Walkiewicz
 • Anna Jadwiga Biegańska-Wachowicz

Statut

02 marzec 2018

STATUT STOWARZYSZENIA

NA RZECZ ROZWOJU MUZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY „PIANO”

(tekst jednolity z dnia 03.10.2017 r. uwzględniający zmiany statutu z dnia 10.05.2013 r. oraz 18.09.2017 r.)

 

 


ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 • 1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży „PIANO”, zwane dalej Towarzystwem, posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • 2.
 1. Towarzystwo może używać skróconej nazwy – Towarzystwo Muzyczne „PIANO”.
 2. Nazwa Towarzystwa korzysta z ochrony prawnej przewidzianej przez obowiązujące przepisy.
 • 3.
 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności województwo łódzkie, w tym miasto Zgierz. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających podmioty o zbliżonych celach działalności.
 2. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Zgierzu przy ulicy Sokołowskiej 4.
 • 4.

Towarzystwo może używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


 

ROZDZIAŁ 2

Cele i sposoby działania

 • 5.

Celem Towarzystwa jest rozwój muzyczny dzieci i młodzieży z terenu miasta Zgierza i okolic. Towarzystwo realizuje powyższy cel w szczególności poprzez:

 1. promocję uczniów i zespołów muzycznych z terenu miasta Zgierza i okolic;
 2. organizowanie koncertów, festiwali, recitali;
 3. organizowanie kursów muzycznych dla dzieci i nauczycieli;
 4. współpracę z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Zgierzu i z innymi instytucjami kształcącymidzieci i młodzież w zakresie edukacji muzycznej;
 5. współpracę z władzami miasta Zgierz, gminy Zgierz i środowiskami zgierskimi w zakresie rozwojumuzycznego Zgierza i okolic;
 6. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
 7. wspieranie inicjatywy budowy Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu;
 8. prowadzenie Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zgierzu, Ogniska Muzycznego i innych form kształcenia muzycznego.
 • 5a.
 1. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego, jako działalność odpłatną i nieodpłatną,w następującym zakresie:
 2. nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

 1. odpłatna działalność pożytku publicznego:

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

2.Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 • 6.
 1. Realizując cele wskazane w § 5 i § 5a, Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków Towarzystwa oraz wolontariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także pracy osób zatrudnionych przez Towarzystwo, przy czym Towarzystwo może zatrudniać także członków Towarzystwa.
 2. Świadczenie pracy przez członków Towarzystwa oraz wolontariuszy w sposób społeczny, zostanie szczegółowo określone w odrębnym porozumieniu. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczące współpracy w okresie dłuższym niż 30 dni powinno zostać zawarte w formie pisemnej.
 3. Świadczenie pracy przez członków Towarzystwa oraz wolontariuszy w sposób społeczny odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Towarzystwo poinformuje członków Towarzystwa oraz wolontariuszy świadczących pracę w sposób społeczny o przysługujących im prawach i obowiązkach.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 7.
 1. Członkiem Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Małoletni mogą być członkami Towarzystwa zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie Towarzystwa, którzy są małoletni nie posiadają praw wyborczych do statutowych organów Towarzystwa, a na Walnym Zebraniu Członków biorą udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.
 • 8.

Członkowie Towarzystwa mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa z prawem głosu;
 2. wyboru do statutowych organów Towarzystwa;
 3. zgłaszania propozycji i wniosków do statutowych organów Towarzystwa;
 4. uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Towarzystwo;
 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Towarzystwa.
 • 9.

Do obowiązków Członków Towarzystwa należy:

 1. przestrzeganie Statutu i uchwał organów statutowych Towarzystwa;
 2. aktywne uczestnictwo w działalności Towarzystwa.
 • 10.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Towarzystwa;
 2. skreślenie z listy członków Towarzystwa uchwałą Zarządu w przypadku:
 3. rażącego lub uporczywego naruszania postanowień Statutu;
 4. działania na szkodę Towarzystwa;
 5. śmierci Członka;
 6. rozwiązania Towarzystwa.

ROZDZIAŁ 4

Organy Towarzystwa

 • 11.

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 12.
 1. Kadencja członków organów Towarzystwa innych niż Walne Zebranie Członków Towarzystwa trwajeden rok. Wybór członków organów Towarzystwa następuje w głosowaniu tajnym, chyba że WalneZebranie Członków Towarzystwa postanowi inaczej.
 2. Uchwały organów Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów.
 • 13.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa:
 4. z własnej inicjatywy;
 5. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane na dzień przypadający nie później niżw ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub członków Towarzystwa, zgodniez ust. 3 powyżej, i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane i nie odbędzie się w terminie,o którym mowa w ust. 4 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
 9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Towarzystwa powiadamia członków Towarzystwa z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.
 • 14.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie sprawozdań sporządzonych przez organy Towarzystwa;
 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, o ile jest sporządzane;
 4. wybór członków organów Towarzystwa;
 5. zmiana statutu Towarzystwa;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa podjętych w sprawach członkowskich;
 7. rozwiązanie Towarzystwa.
 • 15.

Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli w pierwszym terminie, w którym zostało ono zwołane,uczestniczyli członkowie posiadający co najmniej 50% ogółu głosów na Walnym Zebraniu Członków. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie mogło się odbyć z powodu braku kworum, o którym mowa w zdaniupoprzedzającym, a w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków został wskazany drugi termin jegoodbycia, takie drugie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich Członków.

 • 16.
 1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu członków i powoływany na okres jednego roku przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Towarzystwa.
 3. Zebrania Zarządu Towarzystwa odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Towarzystwa konieczna jest obecność co najmniej połowy liczbyczłonków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Prezes lubWiceprezes wspólnie ze Skarbnikiem.
 • 17.

Do zadań Zarządu Towarzystwa należy kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Towarzystwa;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. uchwalanie okresowych planów działania i regulaminu Zarządu oraz zmian w jego treści;
 4. przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. zwoływanie i przygotowywanie materiałów na Walne Zebrania Członków;
 7. prowadzenie polityki personalnej;
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 • 18.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 5. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Towarzystwa;
 6. wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi Towarzystwa w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Towarzystwa;
 7. składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
 8. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach innych organów Towarzystwa.
 10. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. będąca członkiem Zarządu Towarzystwa albo pozostająca z nim w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Członek Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swojej funkcji może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 19.
 1. W razie zmniejszenia się składu organu Towarzystwa (innego niż Walne Zebranie Członków) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu Towarzystwa następuje w drodze ich kooptacji.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu Towarzystwa, którego skład uległ zmniejszeniu, poprzez powołanie do organu osoby spośród członków Towarzystwa.
 3. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu Towarzystwa.
 4. W razie takiego zmniejszenia się składu organu Towarzystwa, że ich uzupełnienie w drodze kooptacji nie jest możliwe, Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy zwołać Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu organu Towarzystwa.
 5. W drodze kooptacji nie można dokonać wyboru Prezesa Zarządu.
 6. W przypadku, gdy Prezes Zarządu Towarzystwa przestał pełnić swą funkcję przed upływem kadencji jego obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu Towarzystwa. W takim wypadku, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca w celu wyboru Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ 5

Majątek Towarzystwa

 • 20.

Na majątek Towarzystwa składają się:

 1. spadki, darowizny i zapisy;
 2. dotacje i składki;
 3. dochody z majątku;
 4. dochody z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 5. inne wpływy.
 • 20a.
 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
 2. Rachunkowość Towarzystwa prowadzona jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,w szczególności ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 • 21.

Dla ważności oświadczeń w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa.

 • 21a.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa , członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz osób, z którymi członkowieTowarzystwa, członkowie organów Towarzystwa oraz pracownicy organizacji pozostają w związkumałżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułuprzysposobienia, opieki lub kurateli („Osoby Bliskie”);
 2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystw lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż te, które obowiązują w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnychwarunkach;
 3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organówTowarzystwa lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż te, które obowiązująw stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz od ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż te, któreobowiązują w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 • 22.

Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Do zmiany statutu Towarzystwa nie stosuje się postanowienia § 15 statutu.

 • 23.
 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczonymajątek.

Historia

02 marzec 2018

Historia szkolnictwa muzycznego w Zgierzu liczy już ponad 50 lat, a ilość uczących się dzieci systematycznie rośnie. W latach 60-tych XX wieku powstało w Zgierzu Ognisko Muzyczne, które następnie, w początkach lat 70-tych, zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, zaś w 1993 roku w ramach działalności społecznej uruchomiono Społeczną Szkołę Muzyczną II stopnia funkcjonującą przy Towarzystwie Przyjaciół Zgierza.

Działalność

01 marzec 2018

Obecnie działalność Towarzystwa PIANO, opiera się na trzech grupach aktywności:

 • organizacja konkursów, przesłuchań muzyczny oraz warsztatów;
 • organizowanie koncertów i audycji muzycznych;
 • wspieranie uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Zgierzu oraz aktywności muzycznej na terenie Zgierza i okolic.Konkursy, Przesłuchania i Warsztaty Muzyczne

Ogłoszenia

Gala koncertowa
sobota, 24, marzec 2018 Ogłoszenia Czytany 1071 razy

Dane adresowe

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Muzycznego

Dzieci i Młodzieży w Zgiezu

ul. Sokołowska 4

Wesprzyj nas!

Wesprzyj nasze cele przekazując 1% podatku

KRS: 0000463322